I Bikul Nuturang Yadnya: Unteng Geguritan Yadnya ring Kuruksetra - Beritabali.com

Kenken Bali

I Bikul Nuturang Yadnya: Unteng Geguritan Yadnya ring Kuruksetra

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:00 WITA
I Bikul Nuturang Yadnya: Unteng Geguritan Yadnya ring Kuruksetra

bbn/ilustrasi/I Bikul Nuturang Yadnya: Unteng Geguritan Yadnya ring Kuruksetra.

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Punika ngawinang brahmana makapatpat patut polih genah ring suargan. Ri sampune puput mababaosan, tamiune lingsir medal tur ical nenten kacingak malih.
Mapajar malih ipun I Bikul sane duk punika wenten irika tur ngamanggihin tepeng sane ulung. Wantah akidik tepeng sane masambehan ring tanahe. Ring tepenge punika I Bikul ngliling kantos tendas muah awakne asibak keni tepeng. Pramangkin bulun tendas miwah bulun awakne asibak dados mawarna emas makenyah. 
Sekat punika I Bikul satata luas ngrereh yadnya kadi punika mangda polih ngliling ring sisan tepeng malih. Ri kala I Bikul miragiang indik Sang Yudistira jagi ngaryanang yadnya agung, irika I Bikul nuju genah karya tur sepanan ngrayang glalang gliling. Sakewanten lacur, awakne durung molihang warna mas samian. Kocap sawusan mapajar, I Bikul ical.
Geguritan punika nlatarang indik kawentenan yadnya ageng sane kalaksanayang olih Sang Yudistira durung prasida nyaihang yadnya alit sane kalaksanayang olih brahmana makapatpat. Sane patut uratiang wantah kahanan yadnya sane pinih luih boya ja yadnya sane ageng utawi yadnya sane akeh nelasang prabea, sakewanten yadnya sane kadasarin antuk kayun sane suci nirmala. 
Indike puniki munggah ring Geguritan Yadnya ring Kuruksetra pada kaping pitu sane masuara “Sampunang pisan ngangobang, yadnyane kadi puniki, yadian prabea katah, akueh nelasang wiyakti, yan boya saking sujati, wenten kanirmalan kayun, nirgawe yadnya punika, tan paaji nyang akedik, titiang sanggup, ngaturang bukti ne sinah,”. 
Sujatinnyane yadnya ageng miwah yadnya alit sane kalaksanayang olih krama Bali pada-pada molihang karma sane becik yening kalaksanayang antuk kayun sane suci. Krama sane durung prasida ngaryanang yadnya ageng santukan kabanda antuk jinah, nenten dados marasa kuciwa utawi sedih. 
Sapunika taler krama sane satata ngulurin indriya nglaksanayang yadnya ageng santukan akeh madue jinah, patut pisan makayun malih indik yadnya punika jagi katur ring Hyang Widhi napi wantah sarana ngawi krama lianan angob? Ngiring sareng-sareng mayadnya sane kadasarin antuk kasucian kayun.
Olih Ni Putu Ayu Suaningsih/BASAbali Wiki

Penulis : Opini

Editor : I Komang Robby Patria

Halaman :

TAGS : Berita Bali Berita Bahasa Bali Berita Berbahasa Bali Berita Bali Terkini Berita Bali Hari Ini Beritabali Informasi Bali


Beritabangli.com - Media Online Bangli Bali Terkini

Menyajikan Berita Politik, Seksologi, Hukum, Kriminal, Wisata, Budaya, Tokoh, Ekonomi, Bisnis, Pendidikan di Bangli, Bali, Nasional dan Dunia.About bali Lainnya :


Berita Lainnya

Trending About Bali

Berita Denpasar Terkini

Lihat Semua

Berita Bali TV