I Bikul Nuturang Yadnya: Unteng Geguritan Yadnya ring Kuruksetra - Beritabali.com

Kenken Bali

I Bikul Nuturang Yadnya: Unteng Geguritan Yadnya ring Kuruksetra

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:00 WITA
I Bikul Nuturang Yadnya: Unteng Geguritan Yadnya ring Kuruksetra

bbn/ilustrasi/I Bikul Nuturang Yadnya: Unteng Geguritan Yadnya ring Kuruksetra.

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Anak lingsir punika raris katanjen mangda sareng ngajeng. Ida brahmana lanang suweca ngenjuhang jembung idane. Tamiune gelis ngajeng, sepanan ngetonin saget sampun telas tepenge punika. Saking semune, sinah kapangguh tamiune kari kekirangan. Ida brahmana istri ledang jagi ngicenin jembung idane ring tamiu lingsir punika. 
Ida brahmana lanang duhkita pisan nyingakin rabinnyane sane ugi ngayahin ida yadiastun sampun suwe nenten marayunan kantos keris. Ida taler sedih dados anak lanang sane nenten prasida nyaga rabinnyane. Raris Ida brahmana lanang ngandika indik laksanan becik rabinnyane jagi ngawinang ida brahmana istri jagi nemu suargan, nenten pacang molihang karma sane kaon. 
Ida brahmana istri ngandika matutang darma arta sane patut kabagi. Kayun ida jagi nyarengin ida brahmana lanang mangda kaluen sinarengan. Tepeng ring jembung ida brahmana istri raris kicen ring tamiune. Kantos tepenge punika telas, kari tamiune seduk. 
Ida brahmana lanang meweh mapikayun ngaksinin indike punika. Putran ida taler nyingakin tur nampekin ida brahmana lanang. Putran ida punika ngaturang tepeng duennyane majeng ring ida brahmana lanangmangda prasida ngewehin pitulung ring tamiu sane keni kasengsaran. 
Ida brahmana lanang nenten kayun nyingakin okannyane sane lue yening makasami tepeng punika katur ring tamiu. Sakewanten putran ida kukuh jagi nglaksanayang putra sesana sane durus nguratiangtamiu anak lingsir malarapan antuk ngaturang tepeng yadiastun ragannyane nenten marayunan. Wantah akijapan tepenge punika katelasang olih tamiune. 
Indike punika nyihnayang tamiune punika kaluen gati. Mantun ida brahmana raris matur jagi ngaturang tepengnyane ring tamiu. Ida brahmana lanang ngetabtab tur ngandika aris mangda mantunyane nenten nyerahang tepeng ring tamiu lingsir punika. Mantun ida nimbal ngandika jagi ngaturang makasami sane kaduenang majeng ring ida brahmana lanang. 
Kacrita mangkin tepeng saking mantun ida brahmana sampun katrima olih tamiune tur katelasang. Tamiune ngaturang suksmaning manah antuk paica saking brahmane makapatpat. Tamiune ngaturang indik yadnyan brahmana sareng patpat punika wiakti alit sakewanten kalangkung luih tan patanding santukan kadasarin antuk budi pakerti sane luhur, nenten lempas ring darma miwah astiti bakti ring Hyang Widhi. 
Halaman :

TAGS : Berita Bali Berita Bahasa Bali Berita Berbahasa Bali Berita Bali Terkini Berita Bali Hari Ini Beritabali Informasi Bali


Beritajembrana.com - Media Online Jembrana Bali Terkini

Menyajikan Berita Politik, Seksologi, Hukum, Kriminal, Wisata, Budaya, Tokoh, Ekonomi, Bisnis, Pendidikan di Jembrana, Bali, Nasional dan Dunia.About bali Lainnya :


Berita Lainnya

Trending About Bali

Berita Denpasar Terkini

Lihat Semua

Berita Bali TV